Det framgår av en ny flernationell studie, som publiceras i facktidskriften Sleep Medicine.

– Denna könsskillnad när det gäller diagnos och behandling är anmärkningsvärd, i synnerhet som vi ser att kombinationen snarkningar och dagtrötthet hos både kvinnor och män är kopplad till förhöjd risk att utveckla högt blodtryck och diabetes, säger professor Eva Lindberg vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik.

Studien omfattar nära 11 000 vuxna kvinnor och män i sju städer i norra Europa, däribland Uppsala, Umeå och Göteborg i Sverige.

Artikelbild

| Eva Lindberg

Alla deltagarna besvarade med drygt elva års mellanrum en omfattande hälso- och livsstilsenkät, som bland annat innehöll frågor om de brukade snarka och besväras av onormal sömnighet under dagen.

Ingen av deltagarna hade diagnostiserats med sömnapné när studien startade, men elva år senare hade drygt 400 fått denna diagnos fastställd av läkare.

Diagnosen sömnapné var betydligt vanligare bland män än bland kvinnor, även bland dem som redan vid det första enkättillfället hade uppgett att de brukade snarka och känna sig onormalt sömniga under dagen. Var fjärde man, men bara var sjunde kvinna, i den gruppen fick diagnosen sömnapné någon gång mellan de både enkättillfällena.

Det var också klart vanligare att män fick behandling av sömnapné, till exempel med en så kallad CPAP-apparat för att hålla luftvägarna öppna under sömnen och därmed minska såväl snarkandet som de ofrivilliga andningsuppehållen.

Enligt forskarna kan dessa könsskillnader när det gäller diagnos och behandling inte förklaras av olikheter när det gäller andra riskfaktorer för sömnapné som till exempel höga BMI-värden eller av att kombinationen snarkningar och dagtrötthet skulle vara mindre allvarlig för kvinnor.

Oavsett kön var till exempel risken för att utveckla högt blodtryck och insjukna i diabetes förhöjd med 50 procent bland de snarkande, dagtrötta deltagarna.

– Dessa resultat talar för att vi läkare oftare än i dag bör ställa frågor om snarkningar och dagtrötthet även till kvinnliga patienter och om de har sådana symtom se till att de får göra en hel natts registrering av förekomsten av andningsuppehåll under sömnen, säger Eva Lindberg.