Det är punkter som ingår den trafikstrategi och parkeringspolicy som just nu diskuteras av kommunen.

Målet är att Enköping ska utvecklas "som en hållbar stad där gående, cyklister och kollektivtrafik får större utrymme".

Ökat folkliv i centrum ska skapa ett bättre Enköping, enligt den utredning som tekniska nämnden på torsdag nästa vecka, och slutligen kommunfullmäktige i december, ska ta ställning till.

Artikelbild

| Mer utrymme. Anders Wikman (NE) ser fram emot att gående och cyklister får större utrymme i centrum.

Anders Wikman (NE), ordförande i kommunstyrelsens i plan-, mark- och exploateringsutskott och politiskt ansvarig för frågor som rör centrumutvecklingen, säger att det är tidigt i processen.

– Jag vill egentligen inte uttala mig om detaljer redan i det här skedet, förklarar han, men säger att trafikstrategin och parkeringspolicyn intimt hänger samman.

– Vi ska göra saker och ting i rätt ordning. Vi kan inte börja med att göra flera gågator och ta bort en massa parkeringsplatser, utan tvärtom. Vi ska först ordna med fler p-platser, säger han.

För flera gågator kommer det att bli?

Artikelbild

| Fler bilar? Parkering vid Fjärdhundragatan som kan utvecklas.

– Ja, Nedre Kungsgatan har ju blivit en succé med alla uteserveringar. Nu ska vi utvidga det med flera öppnare ytor.

Vilka fler gator kan bli gågator?

– Det är för tidigt att säga.

Och parkeringarna?

– Vi ska utveckla de fyra centrumnära parkeringarna som vi har möjlighet att råda över, säger Anders Wikman.

Han nämner parkeringarna vid Joar Blå, den så kallade Traktorparkeringen på Fjärdhundragatan, parkeringen på Stockholmsvägen nära Cykelhörnan och den del som finns kvar av Pausparkeringen.

Att utveckla, innebär det att bygga p-däck med flera våningar?

– Det kan det göra, men först handlar det om att ta fram en övergripande strategi. Genomförandet, hur-frågorna kommer sedan, svarar han.

Att Enköping har en stor landsbygd lyfts fram i utredningen.

”Tillgängligheten till stadskärnan med bil är viktig för många. Den är särskilt betydelsefull för kommunens stora landsbygdsbefolkning. Med ett antal större parkeringsplatser i direkt anslutning till den så kallade rutnätsstaden blir gångavståndet till Stora torget som mest cirka 300 meter”.

Kommunen ska bygga en ny stor parkering vid nya simhallen. Byggs den extra stor och räknas som centrumnära?

– Rent generellt ligger nog den lite för långt bort, däremot kan den nuvarande parkeringen vid Idrottshuset hjälpa till att lätta på trycket.