Region Uppsala ska på uppdrag av staten ta fram en ny länstransportplan för åren 2018 till 2029. Därför går man nu ut till kommuner och andra myndigheter i länet för att samla in åsikter om vad som ska prioriteras gällande infrastrukturen.

– Länstransportplanen visar hur pengarna ska användas och är en signal till Trafikverket på vad som ska utredas, säger Ola Karlström på Region Uppsala.

I sitt remissvar framhåller Enköpings kommun att arbetspendlingen är en av kommunens viktigaste förutsättningar.

Artikelbild

| Tåg. Järnvägsförbindelse mellan Enköping och Uppsala står högt på kommunens önskelista. Det skulle betyda mycket för arbetspendlingen.

Det behövs dock både reinvesteringar och nyinvesteringar i infrastrukturen för att de mål regeringen satt upp om en effektiv arbetspendling ska nås. De åtgärder man prioriterar utgår även från ett hållbarhetsperspektiv och ska bidra till att nå miljömålen.

När det gäller vägar är det riksväg 55, både sträckan Enköping – Uppsala och sträckan Enköping – Strängnäs som kommunen prioriterar högst.

Trafikverket har redan pekat ut ombyggnaden av vägen till mötesfri landsväg hela vägen mot Uppsala som en relativt lätt åtgärd där man vill gå vidare och genomföra den. Något som kommunen ställer sig bakom särskilt som det även skulle möjlighet till en separering av gång- cykelväg mellan Enköping och Skolsta samt Skolsta och Örsundsbro.

Väg 55 mellan Enköping och Strängnäs anser man är en mycket viktig vägförbindelse som knyter samman norra och södra Mälardalsregionen. Vägen håller dock för dålig standard för den gods- och persontrafik som går mellan E18 och E20 i Södermanland. Vägen är även ett alternativ till förbifart Stockholm och kommunen ser det som ett mycket prioriterat projekt för hela regionens utveckling.

Även här går kommunen på samma linje som Trafikverket som vill utreda hur och var vägen kan bli mötesfri. Man vill även prioritera gång- och cykelmöjligheten mellan Enköping och Märsön.

Med i kommunens förslag fins även riksväg 70 mellan Fjärdhundra och Sala och väg 515 genom Hummelsta, men de har en lägre prioritet.

– Riksväg 70 och E18 ingår i den nationella planen, de anses ha en funktion som har betydelse för hela riket och ligger under statliga investeringar, säger Ola Karlström.

För Enköpings kommun anses järnvägen vara av stor vikt för arbetspendlingen och på järnvägssidan är de Aroslänken, sträckan Enköping – Uppsala, som har fått prio ett. Även kollektivtrafiken i Grillby prioriteras högt, vilket EP skrivit om i en tidigare artikel.

När det gäller cykelobjekt är prion högst på en utveckling av gång- cykelvägnätet Örsundsbro – Alsta, Enköping – Skolsta, Skolsta – Örsundsbro, Skolsta – Grillby och Enköping – Fjärdhundra.

När svaren i den första remissomgången kommit in i slutet av februari ska Region Uppsala sammanställa ett förslag för hela regionen som går på en ny remissrunda till sommaren.

– Den remissen går till en bredare målgrupp; exempelvis olika organisationer som LRF, Svenskt näringsliv och lokala intresseorganisationer, säger Ola Karlström.

En färdig plan för länet ska lämnas till regeringen i december och en nationell plan fastställs av regeringen under våren 2018.

Länstransportplanerna revideras regelbundet och överlappar varandra. Den förra gällde för åren 2014 – 2025.